SERVICEVILKÅR

2024-05-16 20:48:55

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Accept af Vilkår

Ved at få adgang til, gennemse eller bruge denne ChatBot anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være juridisk bundet af disse Servicevilkår (ToS) fastsat af Økonomi & Personale. Hvis du ikke er enig i disse vilkår i deres helhed, har du ikke tilladelse til at bruge denne ChatBot på nogen måde eller form. Din fortsatte brug af ChatBotten udgør din accept af disse vilkår.

Beskrivelse af Tjenesten

Denne ChatBot, leveret af Økonomi & Personale, udnytter avancerede algoritmer og state-of-the-art maskinlæringsmodeller, herunder men ikke begrænset til PineCone, OpenAI Embeddings og Langchain, for at give brugerne sofistikerede samtalegrænseflader og adgang til en bred vifte af information. Dataene, der bruges af denne ChatBot, stammer fra flere pålidelige platforme, herunder offentlige hjemmesider, autoriserede databaser og andre verificerede online ressourcer.

Ansvarsfraskrivelse for Garanti

Denne ChatBot leveres 'som den er' og 'som tilgængelig', uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Økonomi & Personale giver ingen garanti eller repræsentation vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der leveres af denne ChatBot. Brug af denne tjeneste er på egen risiko, og Økonomi & Personale kan ikke holdes ansvarlig for beslutninger truffet på baggrund af de oplysninger, der leveres af ChatBotten.

Begrænsning af Ansvar

Under ingen omstændigheder skal Økonomi & Personale holdes ansvarlig for direkte, indirekte, straffende, hændelige, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med din brug af denne ChatBot, herunder men ikke begrænset til skader for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab. Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Økonomi & Personale skadesløs fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, inklusive, uden begrænsning, rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der opstår ud af eller på nogen måde er forbundet med din brug af ChatBotten eller din overtrædelse af disse ToS.

Acceptabel Brug og Brugeradfærd

Du er alene ansvarlig for din adfærd og opførsel, mens du bruger denne ChatBot. Du accepterer at bruge ChatBotten kun til lovlige formål og i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Du må ikke misbruge, misbruge eller spamme systemet, ej heller må du forsøge at forstyrre ChatBottens korrekte funktion. Manglende overholdelse af disse vilkår vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af din adgang til tjenesten og kan også resultere i retslige skridt.

Immaterialrettigheder og Fortrolighed

Alle algoritmer, metoder, databaser og proprietære data, der anvendes af denne ChatBot, er Økonomi & Personales eksklusive intellektuelle ejendom og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre immaterialretslove. Uautoriseret brug, kopiering eller redistribuering af nogen del af denne ChatBot, herunder men ikke begrænset til reverse engineering, dekompilering eller oprettelse af afledte værker, er strengt forbudt. Uautoriseret brug af vores intellektuelle ejendom vil blive retsforfulgt i det maksimale omfang, loven tillader. Du accepterer at opretholde fortroligheden af alle ikke-offentlige oplysninger, der er opnået gennem brugen af ChatBotten.

Ændringer og Opdateringer

Økonomi & Personale forbeholder sig retten til at ændre, ændre eller erstatte disse ToS til enhver tid uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer af disse vilkår træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen på denne side. Din fortsatte brug af ChatBotten efter sådanne ændringer udgør din accept af de reviderede vilkår. Det er dit ansvar regelmæssigt at kontrollere for opdateringer til disse ToS. Økonomi & Personale forbeholder sig også retten til at opdatere, ændre eller afbryde ChatBotten eller enhver del deraf til enhver tid uden varsel.

Gældende Lov og Tvistbilæggelse

Disse Vilkår skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i den jurisdiktion, hvor Økonomi & Personale er registreret, uden hensyntagen til dens lovvalgsregler. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår, skal løses gennem bindende voldgift i overensstemmelse med reglerne for voldgiftsmyndigheden i den førnævnte jurisdiktion. Voldgiften skal gennemføres på engelsk, og voldgiftsmandens afgørelse skal være endelig og bindende for begge parter. Uanset ovenstående forbeholder Økonomi & Personale sig retten til at søge foreløbig retsmiddel ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion for at beskytte sine immaterielle rettigheder.

Begrænsninger for Brug af AI Chat Funktion

Brugen af AI Chat funktionen er underlagt visse begrænsninger baseret på din brugerstatus. For gratis brugere er der en grænse på 5 beskeder hver 5. time. For betalende brugere er grænsen 25 beskeder hver 6. time. Disse begrænsninger kan variere afhængigt af belastning og efterspørgsel og kan ændres uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at justere disse grænser for at sikre en optimal ydelse og servicekvalitet for alle brugere.


Ved at få adgang til, browse eller bruge nogen af designydelserne, kommunikationskanaler eller materialer, der leveres, anerkender, forstår og accepterer du udtrykkeligt at være juridisk bundet af alle de angivne bestemmelser, vilkår og betingelser.

CVR: 21631280

© Økonomi & Personale A/S 2024