2024-04-13

  Universitetsloven


  2024-04-09

  Sømandsloven


  2024-04-09

  Lov om opgradering af øresundsbanen


  2024-04-08

  Bekendtgørelse af lov om godskørsel


  2024-03-21

  Databeskyttelsesloven


  2024-03-20

  Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


  2024-03-15

  Bekendtgørelse af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.


  2024-03-13

  Sundhedsloven


  2024-03-13

  Retsplejeloven


  2024-03-08

  Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.


  2024-03-08

  Bekendtgørelse af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter


  2024-03-08

  Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme


  2024-03-06

  Voksenansvarsloven


  2024-03-06

  Bekendtgørelse af lov om planlægning


  2024-03-04

  Momsloven


  2024-03-04

  Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.


  2024-02-29

  Rørledningsloven


  2024-02-29

  Kontinentalsokkelloven


  2024-02-29

  Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder


  2024-02-28

  Bekendtgørelse af lov om firmapensionskasser


  2024-02-28

  Barselsloven


  2024-02-23

  Tobaksafgiftsloven


  2024-02-22

  Friskoleloven


  2024-02-21

  Bekendtgørelse af lov om post danmark a/s


  2024-02-20

  Postloven


  2024-02-19

  Havmiljøloven


  2024-02-16

  Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse


  2024-02-16

  Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


  2024-02-16

  Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.


  2024-02-15

  Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne


  2024-02-09

  Ve-loven


  2024-02-06

  Varmeforsyningsloven


  2024-02-06

  Havstrategiloven


  2024-02-02

  Åu-loven


  2024-02-02

  Luftfartsloven


  2024-02-02

  Havneloven


  2024-01-31

  Godtgørelsesloven


  2024-01-31

  Bekendtgørelse af lov om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag


  2024-01-30

  Folkeskoleloven


  2024-01-29

  Bekendtgørelse af barnets lov


  2024-01-26

  Bekendtgørelse for grønland af lov om luftfart


  2024-01-25

  Regionsloven


  2024-01-25

  Oversvømmelsesloven


  2024-01-25

  Kystbeskyttelsesloven


  2024-01-25

  Kommunestyrelsesloven


  2024-01-25

  Bekendtgørelse af lov om revision af den kommunale inddeling


  2024-01-24

  Serviceloven


  2024-01-23

  Dyrlægeloven


  2024-01-23

  Dyrevelfærdsloven


  2024-01-23

  Dyreforsøgsloven


  2024-01-23

  Bekendtgørelse af lov om hold af dyr


  2024-01-23

  Bekendtgørelse af lov om foderstoffer


  2024-01-18

  Udstykningsloven


  2024-01-18

  Dagtilbudsloven


  2024-01-15

  Miljøbeskyttelsesloven


  2024-01-12

  Erhvervsuddannelsesloven


  2024-01-12

  Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.


  2024-01-12

  Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning


  2024-01-12

  Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser


  2024-01-11

  Øl- og vinafgiftsloven


  2024-01-11

  Spiritusafgiftsloven


  2024-01-11

  Skatteindberetningsloven


  2024-01-10

  Skattekontrolloven


  2024-01-10

  Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)


  2024-01-08

  Partistøtteloven


  2024-01-08

  Kommunal- og regionalvalgloven


  2024-01-08

  Folketingsvalgloven


  2024-01-08

  Europa-parlamentsvalgloven


  2024-01-05

  Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut


  2023-12-28

  Lov om håndhævelse af europa-parlamentets og rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester


  2023-12-28

  Lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.


  2023-12-28

  Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027


  2023-12-28

  Lov om co2-kvoter


  2023-12-21

  Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed


  2023-12-12

  Minimumsbeskatningsloven


  2023-12-12

  Lov om udbygning af motorvej e20/e45 ved kolding, anlæg af kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, ringkøbing-herning


  2023-12-12

  Lov om supplerende bestemmelser til europa-parlamentets og rådets forordning om digitale markeder


  2023-12-12

  Lov om rammerne for arealanvendelsen i københavns lufthavn, kastrup


  2023-12-12

  Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere


  2023-12-12

  Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge


  2023-12-11

  Ejendomsvurderingsloven


  2023-12-07

  Scenekunstloven


  2023-12-06

  Undergrundsloven


  2023-12-04

  Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på færøerne


  2023-11-29

  Lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem kongeriget danmark og den demokratiske folkerepublik algeriet


  2023-11-28

  Almenboligloven


  2023-11-24

  Kildeskatteloven


  2023-11-21

  Indkomstregisterloven


  2023-11-20

  Bekendtgørelse af lov om menighedsråd


  2023-11-10

  Elafgiftsloven


  2023-10-30

  Investeringsscreeningsloven


  2023-10-26

  Elforsyningsloven


  2023-09-27

  Partiregnskabsloven


  2023-09-26

  Sømandsbeskatningsloven


  2023-09-22

  Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge


  2023-09-15

  Selskabsloven


  2023-09-14

  Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i grønland


  2023-08-31

  Hjemrejseloven


  2023-08-23

  Gasforsyningsloven


  2023-08-21

  Ophavsretsloven


  2023-08-18

  Bidragsopkrævningsloven


  2023-08-17

  Jernbaneloven


  2023-08-16

  Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser


  2023-08-15

  Ægteskabsloven


  2023-08-15

  Udlændingeloven


  2023-08-14

  Børnebortførelsesloven


  2023-08-11

  Stu-loven


  2023-08-11

  Navneloven


  2023-08-11

  Bekendtgørelse af lov om anerkendelse af nordiske afgørelser om faderskab og medmoderskab


  2023-08-10

  Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap


  2023-07-12

  Planteloven


  2023-07-12

  Jordfordelingsloven


  2023-07-12

  Gødskningsloven


  2023-07-12

  Gødningsloven


  2023-07-12

  Bekendtgørelse af lov om forholdene ved kolindsund


  2023-07-11

  Hegnsloven


  2023-07-11

  Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder


  2023-07-06

  Fødevareloven


  2023-07-05

  Aktivloven


  2023-06-30

  Søloven


  2023-06-30

  Rejsegarantifondsloven


  2023-06-30

  Cpr-loven


  2023-06-19

  Mark- og vejfredsloven


  2023-06-15

  Spildevandsafgiftsloven


  2023-06-15

  Begravelsesloven


  2023-06-13

  Vejafgiftsloven


  2023-06-13

  Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i forsvarets efterretningstjeneste


  2023-06-13

  Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem danmark og rusland og gennemførelse af defensive foranstaltninger mod rusland


  2023-06-13

  Lov om kulturens analyseinstitut


  2023-06-13

  Lov om kompensation til naboer omkring udrejsecenter kærshovedgård


  2023-06-13

  Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)


  2023-06-13

  Lov for færøerne om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for rusland og belarus


  2023-06-13

  Lov for færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v.


  2023-06-09

  Apotekerloven


  2023-06-08

  Tøndermarskloven


  2023-06-08

  Skovloven


  2023-06-08

  Miljømålsloven


  2023-06-07

  Bekendtgørelse af lov om nationalparker


  2023-06-06

  Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr


  2023-06-03

  Ejendomsskatteloven


  2023-06-01

  Jagt- og vildtforvaltningsloven


  2023-05-31

  Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening


  2023-05-31

  Betalingsfristudskydelses- og dagplejerfradragsloven


  2023-05-23

  Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026


  2023-05-23

  Buskørselsloven


  2023-05-16

  Solidaritetsbidragsloven


  2023-05-16

  Lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier


  2023-05-16

  Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår


  2023-05-15

  Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger m.v.


  2023-05-02

  Indtægtsloftsloven


  2023-05-01

  Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere


  2023-04-27

  Taxiloven


  2023-04-25

  Vejloven


  2023-04-25

  Privatvejsloven


  2023-04-25

  Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i danmark


  2023-04-25

  Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser


  2023-04-25

  Cap-loven


  2023-04-25

  Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi


  2023-04-20

  Su-loven


  2023-04-17

  Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom


  2023-03-30

  Lodsloven


  2023-03-29

  Lægemiddelloven


  2023-03-28

  Lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem kongeriget danmark og den franske republik


  2023-03-28

  Lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet


  2023-03-23

  Godskørselsloven


  2023-03-20

  Lov om dansk normaltid


  2023-03-20

  Bekendtgørelse af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion


  2023-03-17

  Bekendtgørelse af lov om metroselskabet i/s og udviklingsselskabet by & havn i/s


  2023-03-16

  Bekendtgørelse af lov om letbane på ring 3


  2023-03-16

  Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer


  2023-03-15

  Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber


  2023-03-13

  Bekendtgørelse af lov om energinet


  2023-03-08

  Lov for grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for rusland og belarus


  2023-03-07

  Fjernkølingsloven


  2023-03-06

  Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag


  2023-03-06

  Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber


  2023-03-02

  Fiskeriloven


  2023-03-01

  Straffuldbyrdelsesloven


  2023-02-28

  Lov om fonden for plantebaserede fødevarer


  2023-02-27

  Tv-overvågningsloven


  2023-02-24

  Køretøjsregistreringsloven


  2023-02-17

  Færdselsloven


  2023-02-06

  Bekendtgørelse af lov om nordsøenheden og nordsøfonden


  2023-02-02

  Autorisationsloven


  2023-01-23

  Bekendtgørelse af lov om betalinger


  2023-01-18

  Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.


  2023-01-17

  Ligningsloven


  2023-01-10

  Vandafgiftsloven


  2023-01-10

  Pensionsafkastbeskatningsloven


  2023-01-10

  Affalds- og råstofafgiftsloven


  2023-01-09

  Udbudsloven


  2023-01-09

  Klage- og erstatningsloven


  2023-01-09

  Boafgiftsloven


  2023-01-05

  Kemikalieloven


  2023-01-05

  Amu-loven


  2023-01-04

  Miljøvurderingsloven


  2023-01-04

  Indfødsretsloven


  2022-12-28

  Konkursloven


  2022-12-21

  Ligestillingsloven


  2022-12-12

  Sps-loven


  2022-11-23

  Erhvervslejeloven


  2022-11-16

  Årsregnskabsloven


  2022-10-11

  Lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.


  2022-10-05

  Naturbeskyttelsesloven


  2022-10-05

  Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger


  2022-10-05

  Kursgevinstloven


  2022-10-05

  Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år


  2022-10-03

  Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.


  2022-09-29

  Straffeloven


  2022-09-26

  Kompensationsloven


  2022-09-21

  Bekendtgørelse af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen


  2022-09-13

  Repatrieringsloven


  2022-09-13

  Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere


  2022-09-02

  Selskabsskatteloven


  2022-08-31

  Revisorloven


  2022-08-30

  Økologiloven


  2022-08-22

  Arbejdsskadesikringsloven


  2022-08-19

  Bekendtgørelse af lov om visse naturskader


  2022-08-15

  Bekendtgørelse af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet


  2022-08-15

  Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra ukraine


  2022-08-15

  Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler


  2022-08-09

  Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler


  2022-07-01

  Socialtilsynsloven


  2022-07-01

  Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.


  2022-06-23

  Teleloven


  2022-06-23

  Bekendtgørelse af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold


  2022-06-21

  Lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne


  2022-06-21

  Lov om det centrale dna-profilregister og det centrale fingeraftryksregister


  2022-06-21

  Lov om delvis undtagelse af den uafhængige taskforce om reder-, ejer- og forsikringsforholdene vedrørende »scandinavian star« fra reglerne i lov om offentlighed i forvaltningen m.v.


  2022-06-21

  Lov om danmarks eksport- og investeringsfond


  2022-06-20

  Markedsføringsloven


  2022-06-14

  Skatteforvaltningsloven


  2022-06-14

  Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse


  2022-06-10

  Lov om danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe eu-forsvarsforbeholdet


  2022-06-09

  Batteriafgiftsloven


  2022-06-07

  Lov om udvikling af statsvejnettet


  2022-06-07

  Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester


  2022-06-03

  Registreringsafgiftsloven


  2022-06-03

  Opløsningsmiddelafgiftsloven


  2022-06-03

  Lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online


  2022-06-03

  Kvælstofafgiftsloven


  2022-05-30

  Børne- og ungeydelsesloven


  2022-05-24

  Bogføringsloven


  2022-05-18

  Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere


  2022-05-12

  Vandforsyningsloven


  2022-05-10

  Lov om ombygning af aarhus h


  2022-05-10

  Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe eu-forsvarsforbeholdet


  2022-05-10

  Ler-loven


  2022-05-02

  Eux-loven


  2022-04-29

  Pensionsloven

Adgang til lovsamlingen kræver en konto og et abonnement

Opret en konto her

Dansk lovsamling

En omfattende og gratis online ressource for dansk lovgivning.

Udforsk de gældende love, der former det danske samfund og retssystem.

Platformen tilbyder adgang til1517love,7018bekendtgørelser,958ændringslove, og

Et uvurderligt værktøj for juridiske fagfolk, studerende og enhver interesseret i dansk lovgivning.

Adgang til lovsamlingen kræver en konto og et abonnement

Opret en konto her

Gældende love
Ændringslove
Bemærkninger
Relevant domsafgørelser for hver Paragraf § Nr. (Under udvikling) -4627afgørelser implementeret

Kommer snart:

EU-lovgivning og EU-domstolsafgørelser

Vi arbejder hårdt på at integrere alle gældende love og relaterede oplysninger.

Der kan være nogle love, bekendtgørelser, vejledninger og ændringslove som endnu ikke er tilgængelige på platformen.

Vi bestræber os på at opdatere indholdet løbende og takker for din tålmodighed og forståelse.