Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Gældende
Seneste:

LOV nr 1222 af 21/08/2020

Ministerium:

Beskæftigelsesministeriet

Type:

Lov

Bemærkninger:
0
Indledning

Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Ret til engangstilskud

§ 1

Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangstilskud på 1.000 kr. til personer, der for april 2020 helt eller delvis modtog en af følgende forsørgelsesydelser:

 1. Hjælp til forsørgelse i kontanthjælpssystemet efter §§ 22-25 a, 27 eller 27 b i lov om aktiv socialpolitik.

 2. Ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a eller kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik.

 3. Revalideringsydelse eller tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, jf. §§ 147 og 148 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, efter kapitel 6 c i lov om aktiv socialpolitik.

 4. Ledighedsydelse efter kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

 5. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge eller fra Søfartsstyrelsen efter bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende.

 6. Barselsdagpenge og ferieydelse m.v. fra Udbetaling Danmark efter barselsloven eller fra Søfartsstyrelsen efter bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende.

 7. Arbejdsløshedsdagpenge efter § 55 eller feriedagpenge efter § 75 h i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 8. Folkepension efter kapitel 2 i lov om social pension.

 9. Førtidspension efter kapitel 3 i lov om social pension eller kapitel 2 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 10. Seniorpension efter kapitel 3 a i lov om social pension.

 11. Efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 12. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

 13. Fleksløntilskud efter §§ 123 og 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 14. Delpension efter lov om delpension.

 15. Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne efter §§ 126 eller 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 16. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

 17. Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter § 118 i lov om social service.

 18. Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem efter § 119, stk. 1, jf. § 120, i lov om social service.

 19. Skoleydelse efter § 17 i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017.

 20. Skoleydelse efter § 3, stk. 3, eller § 5, stk. 3, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016.

 21. Skolepraktikydelse efter § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

 22. Skoleydelse efter § 45, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

 23. Skoleydelse efter § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, eller skoleydelse efter § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 22. januar 2020.

 24. Elevstøtte efter regler fastsat i medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

 25. Uddannelsesstøtte efter regler fastsat i medfør af § 16, stk. 1, i lov om maritime uddannelser.

 26. Stipendium efter § 7, stk. 1, nr. 1, i SU-loven eller tillægsstipendium sammen med slutlån efter § 7, stk. 3 eller 4, i SU-loven.

 27. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

 28. Kompensation efter § 8 i lov om seniorjob.

 29. Godtgørelse m.v. efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. marts 2020, når den pågældende ikke har fået fradrag heri for løn for april 2020 fra en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 2.
Der kan maksimalt udbetales ét engangstilskud efter stk. 1 til samme person.

Udbetaling og sagsoplysning m.v.

§ 2

Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangstilskud til ydelsesmodtagere, der er berettiget efter denne lovs § 1, og som har en nemkonto. Modtagere af engangstilskuddet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som nemkonto, jf. 1. pkt.

Stk. 2.
Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder personer omfattet af § 1, som ikke har en nemkonto, om at anvise en sådan konto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet. Anmodningen sendes via Digital Post eller ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR, når personen er undtaget fra Digital Post.

Stk. 3.
Udbetaling Danmark orienterer i årsbrevet til modtagere af førtidspension, seniorpension eller folkepension med bopæl i udlandet om retten til engangstilskud og anmoder disse personer om at anvise en nemkonto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet.

Stk. 4.
Personer, der pr. 1. november 2020 ikke har modtaget engangstilskud efter § 1, kan ansøge om engangstilskuddet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Personen skal dokumentere at være omfattet af § 1 og anvise en nemkonto. Ansøgningen om engangstilskud skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 28. februar 2021.

§ 3

Engangstilskuddet er skattefrit.

Stk. 2.
Engangstilskuddet indgår ikke i tildelingen eller beregningen af eller medfører ikke fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer. Der kan ses bort fra engangstilskuddet til og med år 2022. En person, der har modtaget engangstilskud, har pligt til at dokumentere at have modtaget engangstilskuddet i forbindelse med ansøgning og beregning af en offentlig ydelse, hvori engangstilskuddet ikke skal indgå.

§ 4

Følgende myndigheder og institutioner har pligt til at afgive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om personnumre for personer omfattet af § 1:

 1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for ydelser nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-11, 13 og 15.

 2. Søfartsstyrelsen for sygedagpenge og barselsdagpenge nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5 og 6, efter reglerne for udbetaling til søfarende.

 3. Udbetaling Danmark for ferieydelse som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, og ydelser nævnt i § 1, stk. 1, nr. 12 og 14.

 4. Uddannelsesinstitutionerne for ydelser nævnt i § 1, stk. 1, nr. 19 og 21-25.

 5. Kommunerne for ydelser nævnt i § 1, stk. 1, nr. 17, 20 og 28.

 6. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte for ydelser nævnt i § 1, stk. 1, nr. 26 og 27.

 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for godtgørelse m.v. nævnt i § 1, stk. 1, nr. 29.

Stk. 2.
Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter nødvendige oplysninger som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 16 og 18, fra indkomstregisteret, hvortil Arbejdsmarkedets Tillægspension har terminaladgang.

Stk. 3.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter en frist for fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 4.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsøger målgruppen, jf. stk. 1, nr. 1, på grundlag af data i uge 33 i 2020 fra kommunerne, arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark, der er indberettet til styrelsens statistiske datavarehus, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udtrække data en anden uge, hvis data ikke kan udtrækkes i uge 33.

Stk. 5.
Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1, 2 og 4 blive behandlet oplysninger om ydelsestype og personnummer for de personer, som er omfattet af § 1.

Stk. 6.
Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de personer i målgruppen, der ikke har en nemkonto, til brug for meddelelsen efter § 2, stk. 2.

§ 5

Engangstilskud, som er udbetalt til en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter § 1, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 4, og det uberettigede beløb er op til 3.000 kr.

§ 6

Engangstilskud kan hverken overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.

Stk. 2.
Engangstilskud kan ikke anvendes til modregning med eventuelle private eller offentlige krav.

Administration og finansiering

§ 7

Udbetaling af engangstilskud administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 8

Staten afholder udgifterne til engangstilskud efter denne lov.

Stk. 2.
Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaverne efter denne lov.

§ 9

Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at videregive statistiske oplysninger om udbetaling af engangstilskud til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Klageadgang

§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelse

§ 11

Loven træder i kraft den 26. august 2020.

Territorial gyldighed

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Noter

Givet på Marselisborg Slot, den 21. august 2020

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Hummelgaard


Chat med vores AI-assistent

Vores AI-assistent er instrueret i at besvare spørgsmål om dansk lovgivning, og indeholder information om gældende love, bemærkninger til gældende love, bekendtgørelser og meget mere.

Start med at skrive dit spørgsmål i feltet nedenfor og tryk på send-knappen.

God fornøjelse!

Skat Logo