Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Gældende
Seneste:

LBK nr 142 af 14/02/2024

Ministerium:

Børne- og Undervisningsministeriet

Type:

Lovbekendtgørelse

Bemærkninger:
0
Indledning

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1 Formål

Kapitel 2 Undervisning og betingelser for

deltagelse i undervisning

Kapitel 3 Udbud af undervisningen

Kapitel 4 Afholdelse af mundtlige og skriftlige

prøver ved forberedende voksenundervisning

Kapitel 5 Koordinering m.v. af

undervisningsudbuddet

Kapitel 6 Undervisning og prøver uden for

voksenuddannelsescentrenes tilbud

Kapitel 7 Tilsyn

Kapitel 8 Finansiering af undervisningen m.v.

Kapitel 9 Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler

og kvalitetskontrol m.v.

Kapitel 10 Klage

Kapitel 11 Andre bestemmelser

Kapitel 12 (Ophævet)

Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og

overgangsbestemmelser

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Herved bekendtgøres lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af

 1. april 2022, med de ændringer, der følger af § 2, nr. 4, i lov nr. 1701 af 27. december 2018, § 3, nr. 3 og 5, i lov nr. 2593

af 28. december 2021 og § 2 i lov nr. 1772 af 28. december 2023.

De ændringer, der følger af § 2, nr. 2, 6, 8 og 10, i lov nr. 1701 af 27. december 2018 om ændring af lov om

arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes

Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og

forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af

VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne

efterfølgende er ophævet, jf. § 7, nr. 2, i lov nr. 1772 af 28. december 2023 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love (Udmøntning af

VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse).


Kapitel 1

Formål

§ 1

Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder med henblik på deres videre uddannelse og på at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. For alle deltagere gælder det deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling, i talforståelse, regning og basale matematiske begreber og i digital opgaveløsning og engelsk. For tosprogede gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i mundtlig fremstilling og formidling.

§ 1a

Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.


Kapitel 2

Undervisning og betingelser for deltagelse i undervisning

§ 2

Alle, der er fyldt 25 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning.

Stk. 2.
Personer under 25 år, som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

 2. Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.

 3. Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.

 4. Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge forberedende voksenundervisning.

 5. Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for forberedende voksenundervisning.

 6. Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3.
Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.

§ 2a

Alle, der er fyldt 25 år, og som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, har adgang til sådan undervisning.

Stk. 2.
Personer under 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, kan efter undervisningspligtens ophør modtage ordblindeundervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 1. Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.

 2. Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

 3. Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for voksne.

 4. Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge ordblindeundervisning for voksne.

 5. Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for ordblindeundervisning for voksne.

 6. Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3.
Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse.

§ 3

Undervisning efter denne lov kan gennemføres lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v. Undervisning, der gennemføres lokalt eller i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, eller stk. 3, 2. pkt., kan forbeholdes en bestemt kreds af deltagere.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om undervisning efter stk. 1.

§ 4

Forberedende voksenundervisning omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i de fem fag:

 1. Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

 2. Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

 3. Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.

 4. Digital opgaveløsning.

 5. Engelsk.

Stk. 2.
Undervisningen efter stk. 1 kan endvidere omfatte elementer af fagene i stk. 1, dog ikke af det fag, der er nævnt i nr. 3.

Stk. 3.
Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, opdeles i trin. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1, kan endvidere tilrettelægges for tosprogede.

Stk. 4.
I forbindelse med undervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 5.
Ved afslutning af hvert trin i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilbydes deltagelse i en centralt stillet prøve. Ved afslutningen af trin 4 i undervisningen efter stk. 1, nr. 4, og af trin 4 i undervisningen efter stk. 1, nr. 5, tilbydes deltagelse i en lokalt stillet prøve. Undervisning efter stk. 1, nr. 3, på trin 1-3 efter stk. 1, nr. 4, og på trin 1-3 efter stk. 1, nr. 5, afsluttes med tilbud om en standpunktsbedømmelse. Personer, der ikke har deltaget i undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan indstille sig til prøve som selvstuderende.

Stk. 6.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om

 1. undervisningen, herunder om adgangen til denne, om opdeling i trin, og om uddannelses- og erhvervsvejledning,

 2. bevis for deltagelse i undervisningen samt betingelser herfor og

 3. prøve og standpunktsbedømmelse, herunder om deltagelse som selvstuderende samt om udstedelse af bevis for deltagelse.

§ 4a

Der skal som led i ordblindeundervisningen tilbydes:

 1. Undervisning, der kompenserer for deltagerens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder.

 2. Specialpædagogisk bistand.

Stk. 2.
Der kan i tilknytning til den i stk. 1 nævnte ordblindeundervisning tilbydes undervisning i andre fag, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagerens ordblindhed (hensyntagende undervisning).

Stk. 3.
I forbindelse med ordblindeundervisningen tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om ordblindeundervisningen, herunder om adgangen til denne, om undervisningens tilrettelæggelse, mål og indhold, samt om uddannelses- og erhvervsvejledningen.

§ 4b

Ved undervisning og prøveaflæggelse tilbydes deltagere med funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistand følgende støtteformer:

 1. Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

 2. Personlig assistance og sekretærhjælp.

 3. Særligt udformede undervisningsmaterialer.

 4. Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

Stk. 2.
Deltagere, der får støtte efter stk. 1, kan medbringe og anvende den bevilgede støtte i alle dele af undervisningen efter denne lov.

Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om yderligere støtteformer.

§ 4c

Deltageren kan i fortsættelse af undervisning efter denne lov anvende et bevilget it-hjælpemiddel efter § 4 b, stk. 1, nr. 1, ved fortsat uddannelse i en ungdomsuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne og efter- og videreuddannelse, indtil der på den nye uddannelse ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter bestemmelserne i den lovgivning, som gælder for den pågældende uddannelse.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan træffe beslutning om, at en deltager kan anvende et andet hjælpemiddel, der er bevilget efter § 4 b, stk. 1, nr. 1, ved fortsat uddannelse i en ungdomsuddannelse, forberedende voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne og efter- og videreuddannelse, indtil der på den nye uddannelse ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende uddannelse.

Stk. 3.
Deltageren kan anvende de bevilgede hjælpemidler, der er omfattet af stk. 1 eller 2, i 3 måneder efter deltagerens skift til en ny uddannelse. Børne- og undervisningsministeren kan i forbindelse med en beslutning efter stk. 2 efter en konkret vurdering bestemme, at den periode, eleven anvender det bevilgede hjælpemiddel, skal være kortere end 3 måneder.


Kapitel 3

Udbud af undervisningen

§ 5

Alle, der opfylder kravene i § 2 og § 2 a, jf. regler om adgangen fastsat i medfør af § 4 a, stk. 4, skal inden for en rimelig geografisk afstand kunne modtage undervisning i henhold til denne lov. Undervisningen udbydes på voksenuddannelsescentrene og andre typer af uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 7, således at der inden for regionen gives et tilstrækkeligt tilbud på grundlag af undervisningsbehovet.

Stk. 2.
Forberedende voksenundervisning udbydes åbent og kan ikke forbeholdes en bestemt deltagerkreds, jf. dog § 3, stk. 1.

Stk. 3.
Mindst fire gange om året udbydes forberedende voksenundervisning, jf. § 4, stk. 1, nr. 1-5, og stk. 3, på alle trin af mindst to uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografiske områder.

Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om geografisk afstand i henhold til stk. 1 og om geografisk område i henhold til stk. 3.

§ 5a

(Ophævet)

§ 6

(Ophævet)

§ 7

Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret kan undervisning efter denne lov udbydes af

 1. institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

 2. daghøjskoler,

 3. sprogcentre,

 4. frie fagskoler,

 5. folkeoplysende foreninger og

 6. regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne.

Stk. 2.
Forinden voksenuddannelsescenteret indgår driftsoverenskomster, indhentes en udtalelse fra uddannelsesudvalget nedsat i henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., og regionsrådet høres.

Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om driftsoverenskomster og kan herunder bestemme, at voksenuddannelsescenteret kan indgå driftsoverenskomst med andre typer uddannelsesinstitutioner m.v. end dem, der er nævnt i stk. 1.

§ 8

Voksenuddannelsescentrene og driftsoverenskomst-parter samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om det skolesamarbejde, der er nævnt i stk. 1.


Kapitel 4

Afholdelse af mundtlige og skriftlige prøver ved forberedende voksenundervisning

§ 9

Prøver kan kun afholdes af voksenuddannelsescentre, jf. dog § 13.

Stk. 2.
Prøver gennemføres lokalt på voksenuddannelsescentret eller ved den driftsoverenskomstpart, hvor undervisningen har været afholdt. Prøver kan gennemføres lokalt på virksomheder m.v., hvor undervisningen har været gennemført.


Kapitel 5

Koordinering m.v. af undervisningsudbuddet

§ 10

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2.
Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af undervisning efter denne lov skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3.
Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af et fælles informationssystem ved annoncering af udbud og tilmelding til undervisningen.

§ 11

(Ophævet)


Kapitel 6

Undervisning og prøver uden for voksenuddannelsescentrenes tilbud

§ 12

(Ophævet)

§ 13

Undervisning efter denne lov kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Disse institutioner kan tillige afholde prøver.

Stk. 2.
Udgifterne i forbindelse med undervisning og prøver efter stk. 1 afholdes af Kriminalforsorgen.


Kapitel 7

Tilsyn

§ 14

Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med undervisning efter denne lov, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren fører tilsyn med prøver ved forberedende voksenundervisning.

Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om indhold og udøvelse af tilsynet.


Kapitel 8

Finansiering af undervisningen m.v.

§ 15

Deltagelse i undervisning efter denne lov, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, samt deltagelse i prøver er vederlagsfri. De undervisningsmidler, der er nødvendige for undervisningen, skal stilles til rådighed for deltagerne uden betaling. Børne- og undervisningsministeren kan dog bestemme, at deltagerne i begrænset omfang anskaffer undervisningsmidler.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der skal opkræves gebyr for deltagelse i forberedende voksenundervisning samt for deltagelse i prøver som selvstuderende. Deltagelse i undervisning og prøver vil være betinget af, at gebyr i henhold til disse regler er betalt.

§ 16

(Ophævet)

§ 17

(Ophævet)


Kapitel 9

Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler og kvalitetskontrol m.v.

§ 18

Undervisning efter denne lov skal forestås af en leder, der har de fornødne kvalifikationer.

Stk. 2.
Lederen har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og træffer alle konkrete afgørelser om den enkelte deltager, herunder om deltagerens adgang til undervisningen.

Stk. 3.
Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i driftsoverens-komsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Tilsvarende gælder for eventuelle andre driftsoverenskomstparter, for hvilke der ikke i lovgivningen er fastsat regler om en leder.

Stk. 4.
Lærere, der varetager undervisning efter denne lov, skal have de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal herudover have de nødvendige faglige forudsætninger for at vejlede.

Stk. 5.
Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 6.
Driftsoverenskomstparter skal have et voksenpædagogisk skolemiljø.

Stk. 7.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, 4, 5 og 6 samt om kvalitetskontrol.

Stk. 8.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om disciplinære foranstaltninger over for deltagere.


Kapitel 10

Klage

§ 19

Afgørelser, som i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold til loven træffes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, kan indbringes for børne- og undervisningsministeren. Afgørelser skal indeholde vejledning om klageadgang til børne- og undervisningsministeren.

Stk. 2.
Klage over prøver samt bedømmelse heraf kan indbringes for børne- og undervisningsministeren.

Stk. 3.
Klage over afgørelser, der i henhold til denne lov eller regler fastsat i henhold hertil er truffet af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, samt klage over prøver og bedømmelse heraf ved disse institutioner kan indbringes for børne- og undervisningsministeren.

Stk. 4.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til at klage og kan herunder bestemme, at afgørelser ikke kan indbringes for ministeren. En deltagers klage kan dog altid indbringes for ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver i forberedende voksenundervisning, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

§ 19a

Har børne- og undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Børne- og Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.


Kapitel 11

Andre bestemmelser

§ 20

Medmindre andet fremgår af denne lov, gælder de ledelses- og styrelsesregler, der er fastsat i henhold til lovgivningen for voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter.

§ 21

Børne- og undervisningsministeren kan efter voksenuddannelsescenterets indstilling tillade undtagelser fra lovens bestemmelser for at fremme forsøgs- og udviklingsarbejde.

§ 22

Voksenuddannelsescenteret afholder inden for driftsoverenskomstens rammer undervisningsudgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere med ledelses- eller undervisningsopgaver efter denne lov.

§ 23

Børne- og undervisningsministeren yder tilskud til konsulentvirksomhed inden for lovens område. Børne- og undervisningsministeren kan yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver i henhold til denne lov. Ministeren kan tilrettelægge efteruddannelseskurser og konferencer.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren kan iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejder inden for forberedende voksenundervisning, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling.

Stk. 3.
Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter stk. 1 og 2, om regnskabsaflæggelse og revision m.v. samt om administration af tilskud, herunder om udbetaling af forskud og opsparing af ikke forbrugte tilskud til brug i følgende finansår.

§ 24

Børne- og undervisningsministeren kan fra voksenuddannelsescentre, driftsoverenskomstparter og uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kræve alle oplysninger om undervisning efter denne lov. Ministeren fastsætter regler herom og kan bestemme, at oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format.

§ 24a

Børne- og undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

Stk. 2.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelser for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.


Kapitel 12

(Ophævet)


Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2.
Private institutioner m.v., som ved lovens ikrafttræden har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, kan indgå driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret om forberedende voksenundervisning inden for det eller de pågældende områder.

§ 27

(Udelades)

§ 28

(Udelades)

§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Noter

Lov nr. 1701 af 27. december 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)1), som ændret ved § 4 i lov nr. 1054 af 30. juni 2020, § 2 i lov nr. 2593 af 28. december 2021, § 3 i lov nr. 1591 af 28. december 2022 og § 7 i lov nr. 1772 af 28. december 2023, indeholder følgende ikraftrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 14

Stk. 1.
Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2.
§ 2, nr. 4, træder i kraft den 1. januar 2024.

_ Stk. 3 og 4. (Udelades)

§ 15

Stk. 1.
§ 1, nr. 5, 11, 14, 16, 23, 27 og 29, § 2, nr. 2, 4, 6, 8 og 10, § 4, nr. 14, § 5, nr. 8, og § 8, nr. 3 og 5, finder ikke anvendelse for uddannelser, der er påbegyndt eller påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2023. For sådanne uddannelser finder de bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 1, eller på et senere tidspunkt i medfør af § 14, stk. 3, anvendelse.

Stk. 2-4.
(Udelades)

Lov nr. 2593 af 28. december 2021 (Udskydelse af solnedgangsklausuler)2), som ændret ved § 4 i lov nr. 1591 af 28. december 2022, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1.
Loven træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.
§ 3, nr. 3 og 5, træder i kraft den 1. januar 2024.

Lov nr. 1772 af 28. december 2023 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og forskellige andre love (Udmøntning af VEU-trepartsaftale 2023 om voksen-, efter- og videreuddannelse)3) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 8

Stk. 1.
Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2.
Regler, der er fastsat i medfør af § 4, stk. 5, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 27. april 2022, som ændret ved § 2 i lov nr. 1701 af 27. december 2018 og § 3 i lov nr. 2593 af 28. december 2021, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

Børne- og Undervisningsministeriet, den 14. februar 2024

P.M.V. Ole Hvilsom Larsen

/ Jesper Schaumburg-Müller

Officielle noter

 1. Lovændringen vedrører § 1, 2. pkt., § 3, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 1, 2, 4 og 5, § 5, stk. 3, § 10, stk. 1 og 3, og § 24 a. Ændringer vedrørende lovens § 1, 2. pkt., og § 4, stk. 1, 2 og 4, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne efterfølgende er ophævet, jf. § 7, nr. 2, i lov nr. 1772 af 28. december 2023.

 2. Lovændringen vedrører § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, § 5, stk. 3, og § 10, stk. 1.

 3. Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, 2. pkt., § 4, stk. 1, nr. 4 og 5, § 4, stk. 2, og stk. 5, 2. og 3. pkt., og § 5, stk. 3.


Chat med vores AI-assistent

Vores AI-assistent er instrueret i at besvare spørgsmål om dansk lovgivning, og indeholder information om gældende love, bemærkninger til gældende love, bekendtgørelser og meget mere.
Bemærk at ændringslove IKKE er konsolideret eller inkluderet i vores AI-assistent.

Start med at skrive dit spørgsmål i feltet nedenfor og tryk på send-knappen.

God fornøjelse!

Skat Logo