2024-04-11

  Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde


  2024-04-11

  Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler m.v.


  2024-04-10

  Tilbudsportalbekendtgørelsen


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om værktøjsuddannelsen


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om registrering af sorter af planteformeringsmateriale på den nationale sortsliste


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om produktions- og montageuddannelsen


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om industriteknikuddannelsen


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om handelsuddannelsen med specialer


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i kriminalforsorgens institutioner


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, event- og av-tekniker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til procesoperatør


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningssnedker


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningsmaler


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag


  2024-04-10

  Bekendtgørelse om afskæring af klageadgang på social- og boligstyrelsens tilskudsområde


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om finansuddannelsen


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cnc-tekniker


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beklædningshåndværker


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om elektronik og svagstrømsuddannelsen


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om data- og kommunikationsuddannelsen


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos kriminalforsorgens institutioner


  2024-04-09

  Bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen


  2024-04-04

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer


  2024-04-04

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp


  2024-04-03

  Straksregulering nr. 15 - 2024 gældende vilkår for tobisfiskeri i nordsøen, skagerrak og kattegat fra 1. april 2024


  2024-04-03

  Bekendtgørelse om tilskud til styrkelse af kommunernes faciliterende rolle ved udtagning af lavbundsjorder og kollektive kvælstofvirkemidler


  2024-03-27

  Bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering af trafikdata fra og med den 30. marts 2024 til og med den 29. marts 2025 og opbevaring til og med den 29. marts 2026


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i akutsygepleje


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til overfladebehandler


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til lastvognsmekaniker


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flytekniker


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler


  2024-03-26

  Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen


  2024-03-25

  Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område


  2024-03-22

  Straksregulering nr. 14 - 2024 midlertidig lukning af et område i skagerrak på baggrund af prøve nr. rtcdnk2410


  2024-03-22

  Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


  2024-03-22

  Førstegangsetableringsbekendtgørelsen


  2024-03-22

  Bekendtgørelse om undtagelse af efterregulering af udgifter målrettet indsatsen vedrørende covid-19 fra udgiftslofterne


  2024-03-22

  Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse


  2024-03-22

  Bekendtgørelse om arbejdsmarkedets fond for udstationerede


  2024-03-21

  Bekendtgørelse om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren


  2024-03-21

  Bekendtgørelse om sædekorn


  2024-03-21

  Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet


  2024-03-21

  Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagne eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer


  2024-03-21

  Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer


  2024-03-20

  Registerbekendtgørelsen


  2024-03-20

  Bekendtgørelse om rekreativ kørsel med traktorvogntog


  2024-03-20

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved have borup i holbæk kommune


  2024-03-20

  Bekendtgørelse om den danske mikrobiologidatabase (miba)


  2024-03-20

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende


  2024-03-20

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af familiehuse i hele landet


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om karrosseriteknikeruddannelsen


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til plastmager


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker


  2024-03-19

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber


  2024-03-18

  Voksenansvarsbekendtgørelsen


  2024-03-18

  Kvælstofprognosebekendtgørelsen


  2024-03-18

  Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2024 og 2025


  2024-03-18

  Bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet


  2024-03-15

  Bekendtgørelse om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe


  2024-03-15

  Bekendtgørelse om ibrugtagning af domstolenes skifteportal i sager om tvangsopløsning af kapitalselskaber, erhvervsdrivende fonde og virksomheder med begrænset ansvar


  2024-03-15

  Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes skifteportal i sager om tvangsopløsning af kapitalselskaber, erhvervsdrivende fonde og virksomheder med begrænset ansvar


  2024-03-13

  Fvu-bekendtgørelsen


  2024-03-13

  Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold


  2024-03-12

  Straksregulering nr. 13 - 2024 midlertidig lukning af et område i skagerrak på baggrund af prøve nr. rtcdnk2408


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om tilskud til udsætning af åleyngel


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved hokkerup i aabenraa kommune


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om forsøg med undervisning med henblik på erhvervelse af kørekort på grundforløbets 2. del på visse transportuddannelser


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om forsøg med tilrettelæggelse af euv1 på erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent som deltidsuddannelse


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent


  2024-03-12

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent


  2024-03-08

  Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed


  2024-03-08

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved ruds vedby i sorø kommune


  2024-03-08

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ulfri)


  2024-03-08

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til koloniophold m.v. for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende


  2024-03-07

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved tinglev i aabenraa kommune


  2024-03-07

  Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud


  2024-03-07

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område (ulhan)


  2024-03-05

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter


  2024-03-05

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gourmetslagter


  2024-03-05

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent


  2024-03-05

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til at modvirke ensomhed og funktionstab hos ældre borgere


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om udstationeringsvilkår ved udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om tilskud fra landdistriktspuljen


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst


  2024-03-04

  Bekendtgørelse om refusion m.v. af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge


  2024-03-01

  Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i vadehavet og i visse sydjyske vandløb


  2024-03-01

  Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for storå vandsystem


  2024-03-01

  Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for skjern å vandsystem


  2024-03-01

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved lundby i slagelse kommune


  2024-03-01

  Bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer der ikke er registreret efter bogføringsloven


  2024-02-29

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved sønderupsønder i slagelse kommune


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskeri- og akvakultursektoren


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om pligt til at registrere logoplysninger og indsigt i logoplysninger


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vedtægt for det kongelige teater og kapel


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om bygherrens pligter og ansvar ved større bygge- og anlægsarbejder i danske farvande


  2024-02-28

  Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger


  2024-02-27

  Bekendtgørelse om uddannelsesgodtgørelse efter arbejdsskadesikringsloven


  2024-02-27

  Bekendtgørelse om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.


  2024-02-26

  Straksregulering nr. 12 - 2024 mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til 2024 for visse kvoter


  2024-02-26

  Bekendtgørelse om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion og forarbejdning af landbrugsprodukter omfattet af eu´s statsstøtteregler og finansieret af landbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v.


  2024-02-26

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved bøgelunde i slagelse kommune


  2024-02-23

  Bekendtgørelse om udenlandske ucits' markedsføring i danmark


  2024-02-23

  Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen


  2024-02-23

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener


  2024-02-23

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor


  2024-02-23

  Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner


  2024-02-22

  Kapacitetsbekendtgørelsen


  2024-02-21

  Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet


  2024-02-21

  Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og som er folkeregistreret på færøerne eller bopælsregistreret i grønland


  2024-02-20

  Straksregulering nr. 11 - 2024 midlertidig lukning af et område i skagerrak på baggrund af prøve nr. rtcdnk2407


  2024-02-20

  Straksregulering nr. 10 - 2024 midlertidig lukning af et område i skagerrak på baggrund af prøve nr. rtcdnk2406


  2024-02-20

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for det psykiatriske patientklagenævn


  2024-02-19

  Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien


  2024-02-13

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sommerferiehjælp


  2024-02-12

  Straksregulering nr. 9 - 2024 fastsættelse af en fangstrejseration for rokke ved udøvelse af fiskeri i nordsøen i uk-zone og eu-zone


  2024-02-12

  Bekendtgørelse om sletning af valglisten til europa-parlamentsvalg af personer med dansk indfødsret, der er optaget på valglisten i en af de øvrige medlemsstater i den europæiske union


  2024-02-12

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder


  2024-02-09

  Plantefondsbekendtgørelsen


  2024-02-09

  Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin og kvæg


  2024-02-08

  Regler om tilskud til folketingsgrupperne


  2024-02-07

  Bekendtgørelse om udbud af public service-lydunivers med indhold til børn og unge


  2024-02-06

  Straksregulering nr. 8 - 2024 gennemsnitlige afregningspriser for 2023


  2024-02-06

  Opgraderingsstøttebekendtgørelsen


  2024-02-06

  Bekendtgørelse om mediestøtte


  2024-02-06

  Bekendtgørelse om forsøg med tilrettelæggelse af landbrugsuddannelsens specialer på trin 3 og 4 som deltidsuddannelse


  2024-02-02

  Bekendtgørelse om adgang til danmarks eksport- og investeringsfonds produkter og ydelser på færøerne og i grønland


  2024-02-01

  Bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i trossamfund uden for folkekirken


  2024-01-31

  Bekendtgørelse om tilskud til maritim viden og implementering af miljøbeskyttelsestiltag


  2024-01-30

  Su-bekendtgørelsen


  2024-01-30

  Betalingsbekendtgørelsen


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om tilsyn med og offentliggørelse af oplysninger om virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om revision af hhv. statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2023 til regionernes sygehusvæsen (nærhedsfinansiering), kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen mv.


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om pulje til videns- og innovationsprojekter til fremme af cyklismen under infrastrukturplanen


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser på arbejdstilsynets område


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.


  2024-01-30

  Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år


  2024-01-29

  Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i protese- og ortoseteknologi


  2024-01-29

  Bekendtgørelse om tilsyn med det nationale standardiseringsorgan og fastsættelse af niveau for fællesomkostninger


  2024-01-29

  Bekendtgørelse om regler for det nationale standardiseringsorgan og oprettelse af forum for standardisering


  2024-01-26

  Bekendtgørelse om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet


  2024-01-26

  Bekendtgørelse om grøn investeringsstøtteordning


  2024-01-26

  Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om acontobetalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2025


  2024-01-25

  Bekendtgørelse om udskydelse af ophævelse af særlige pasnings- og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra ukraine


  2024-01-25

  Bekendtgørelse om udskydelse af ophævelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra ukraine


  2024-01-23

  Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde


  2024-01-22

  Puljebekendtgørelsen


  2024-01-22

  Adgangsbekendtgørelsen


  2024-01-16

  Elevfordelingsbekendtgørelsen


  2024-01-16

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af højpatogen aviær influenza ved brændholt i holbæk kommune


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 6 - 2024 vilkår for fiskeri i østersøen (ices underområde 22–32) i 2024


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 5 - 2024 startvilkår (rationsmængder) for kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. januar 2024


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 4 - 2024 vilkår for fiskeri af visse industriarter i nordsøen, skagerrak, kattegat og østersøen i 2024


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 3 - 2024 startvilkår (rationsmængder) for fka-rations-fiskerier pr. 1. januar 2024


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 2 - 2024 vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i nordsøen 4ab inkl. limfjorden samt i skagerrak og kattegat 3a


  2024-01-15

  Straksregulering nr. 1 - 2024 kvartals-rationer (mængder) for mindre aktive fartøjer i 2024


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved europa-parlamentsvalg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved bindende kommunale folkeafstemninger


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om gratis vaccination mod covid-19 til visse persongrupper


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folkeafstemninger


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til europa-parlamentsvalg


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til bindende kommunale folkeafstemninger


  2024-01-12

  Bekendtgørelse om antallet af danske medlemmer af europa-parlamentet


  2024-01-11

  Bekendtgørelse om overførsel af aktiesparekontoen til et andet institut


  2024-01-11

  Bekendtgørelse om forretningsorden for planklagenævnet


  2024-01-09

  Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler i henhold til lov om lægemidler


  2024-01-09

  Bekendtgørelse om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler i henhold til forordningen om kliniske forsøg


  2024-01-08

  Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af dele af retsplejelovens bestemmelser om målrettet registrering og opbevaring af trafikdata


  2024-01-05

  Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for revisorkommissionen


  2024-01-05

  Bekendtgørelse om beregning af priser på cannabisslutprodukter


  2024-01-05

  Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler


  2024-01-04

  Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet


  2024-01-03

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra social-, bolig- og ældreministeriet


  2024-01-03

  Bekendtgørelse om påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø


  2024-01-03

  Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser


  2024-01-02

  Bl 8-15, 2. udgave


  2024-01-02

  Bekendtgørelse om arbejdets udførelse


  2023-12-29

  Åu-bekendtgørelsen


  2023-12-29

  Sporskifteordningen


  2023-12-29

  Normeringsbekendtgørelsen


  2023-12-29

  Kvotebekendtgørelsen


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på øfeldt centrene


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse efter lov om forberedende grunduddannelse (egu-fgu-bonusordningen)


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om tilskud til madkulturen, regnskab og revision m.v.


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af gassystemet


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om støtte til små slagterier


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om omstillingsfonden


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om jordemodervirksomhed


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet m.v.


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v.


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om import, transit og omladning af sendinger af planter og planteprodukter m.v.


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om delegation til styrelsen for patientsikkerhed af adgangen til udstedelse af bekendtgørelser efter lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om co2-kvoter tildelt til varmeproduktion


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.


  2023-12-29

  Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter til hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter


  2023-12-28

  Bekendtgørelse om adgang til låneoptag og direkte statslig garantistillelse for danmarks eksport- og investeringsfond


  2023-12-27

  Bekendtgørelse om vækstkautioner


  2023-12-27

  Bekendtgørelse om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de største byer

Adgang til lovsamlingen kræver en konto og et abonnement

Opret en konto her

Dansk lovsamling

En omfattende og gratis online ressource for dansk lovgivning.

Brug vejledninger til at forstå anvendelsen af love og bekendtgørelser i praksis.

Platformen tilbyder adgang til1517love,7018bekendtgørelser,898ændringslove, og

Et uvurderligt værktøj for juridiske fagfolk, studerende og enhver interesseret i dansk lovgivning.

Adgang til lovsamlingen kræver en konto og et abonnement

Opret en konto her

Gældende love
Ændringslove
Bemærkninger
Relevant domsafgørelser for hver Paragraf § Nr. (Under udvikling) -4627afgørelser implementeret

Kommer snart:

EU-lovgivning og EU-domstolsafgørelser

Vi arbejder hårdt på at integrere alle gældende love og relaterede oplysninger.

Der kan være nogle love, bekendtgørelser, vejledninger og ændringslove som endnu ikke er tilgængelige på platformen.

Vi bestræber os på at opdatere indholdet løbende og takker for din tålmodighed og forståelse.